คำศัพท์เกี่ยวกับรูปทรงและ คำคณิตศาสตร์

NativeSpeakingKids-คำศัพท์ง่ายๆสำหรับเด็ก  เพื่อพัฒนาการทางการออกเสียงภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับรูปทรงและ คำคณิตศาสตร์

Shapes -    รูปร่าง
circle             วงกลม
square     สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
triangle     สามเหลี่ยม
rectangle     สี่เหลี่ยมผืนผ้า
pentagon     ห้าเหลี่ยม
hexagon     หกเหลี่ยม
oval             วงรี
cube      สี่เหลี่ยมลูกบาศก์
pyramid     สี่เหลี่ยมคางหมู
sphere     รูปทรงกลม
Diamond  (ได อะเมินด)  สี่เหลี่ยม ข้าวหลามตัด
Cube  (คิวบ)  ลูกบาศก์
Cone  (โคน)  กรวย
Crescent  (เครส เซินท)  รูป พระจันทร์เสี้ยว

Mathematical terms – คำเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
percent                    ร้อยละ
percentage            จำนวนร้อยละ
volume                    จำนวน
perimeter                    เส้นรอบวง
straight line            เส้นตรง
curve                    เส้นโค้ง
angle                    มุม
right angle            มุมขวา
radius                    รัศมีวงกลม
diameter                    เส้นผ่าศูนย์กลาง
times                    เวลา
to multiply            การคูณ
to divide                    การหาร
equals                    เท่ากับ
square root            สแควร์รูท
minus                    ลบ
addition                    บวก
multiplication            เพิ่มจำนวน
subtraction            ลดจำนวน
division                    แบ่งส่วน
arithmetic                    เลขคณิต
algebra                    พีชคณิต
geometry                    เรขาคณิต

to add                    บวก
to subtract            ลบ
to take away            หักออก

squared                    สี่เหลี่ยม
parallel                    เส้นขนาน
circumference            เส้นรอบวง
length                    ความยาว
width                    ความกว้าง
height                    ความสูง
fraction                    เศษส่วน
decimal                    ทศนิยม
decimal point           จุดทศนิยม
plus                           เครื่องหมายบวก
total                           รวมทั้งหมด

Fractions                  เศษส่วน

1⁄2 (“a half”)           เศษหนึ่งส่วนสอง
1⁄3 (“a third”)           เศษหนึ่งส่วนสาม
1⁄4 (“a quarter”)   เศษหนึ่งส่วนสี่
1⁄5 (“a fifth”)           เศษหนึ่งส่วนห้า
1⁄6 (“a sixth”)           เศษหนึ่งส่วนหก
2⁄3 (“two thirds”)   เศษสองส่วนสาม
3⁄4 (“three quarters”)   เศษสามส่วนสี่
1⁄8 (“an eighth”)   เศษหนึ่งส่วนแปด
1⁄10 (“a tenth”)   เศษหนึ่งส่วนสิบ
1⁄100 (“a hundredth”)   เศษหนึ่งส่วนร้อย

1¼ (“one and a quarter”)   หนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่
1½ (“one and a half”)           หนึ่งเศษหนึ่งส่วนสอง
1¾ (“one and three quarters”)   หนึ่งเศษสามส่วนสี่
2¼ (“two and a quarter”)   สองเศษหนึ่งส่วนสี่
2½ (“two and a half”)   สองเศษหนึ่งส่วนสอง
2¾ (“two and three quarters”)   สองเศษสามส่วนสี่
3¼ (“three and a quarter”)   สามเศษหนึ่งส่วนสี่
3½ (“three and a half”)   สามเศษหนึ่งส่วนสอง
3¾ (“three and three quarters”)   สามเศษสามส่วนสี่

This entry was posted in รวบรวมคำศัพท์กว่า1000คำ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.